Saturday, July 2, 2022
Hilton

ยิ่งเช้าวิวยิ่งสวย ขึ้นบอลลูน 6 โมงเช้าเริ่มต้นที่ 200 บาท เท่านั้น
เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.2557 เป็นต้นไป
ยิ่งมาเช้ายิ่งถูกจ้า…..ราคาเริ่มต้นที่ 6-7 โมงเช้า ราคา 200 บาท
7-8 โมงเช้า ราคา 300 บาท
8-9 โมงเช้า ราคา 400 บาท
9-10 โมงเช้า ราคา 500 บาท.
โทรสำรองเที่ยวบินได้ที่ 038-710-294